Postępowanie podatkowe – co grozi za uniemożliwienie kontroli?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do poprawnego dokonywania rozliczenia względem państwa. Nad prawidłowością rozliczania czuwają stosowne organy podatkowe, którym podatnicy zobowiązani są umożliwić sprawne przeprowadzenie kontroli. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo jakie kary grożą za nieumożliwienie przeprowadzenia postępowania podatkowego.

Jakie są zasady przeprowadzenia kontroli?

Ogólne zasady prowadzenia postępowania podatkowego określone są bardzo dokładnie w stosownej ustawie prawa przedsiębiorców. To właśnie uregulowania, a dokładniej mówiąc stosowne przepisy w nich zapisane są podstawą do kontroli przedsiębiorców. Podatnicy informowani są nie tylko o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej, ale również o wielu innych kontrolach, które dotyczą ich działalności. Zgodnie z prawem postępowanie podatkowe może być wszczęte po upływie 7 dniach od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia.

Jakie są sankcje za uniemożliwienie przeprowadzenia postępowania podatkowego?

Zgodnie z artykułem 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego za uniemożliwienie przeprowadzenia postępowania podatkowego, podatnikowi grozi kara finansowa do 720 stawek dziennych. Jeżeli chodzi o same utrudnienia wykonania czynności służbowych organów podatkowych, to zalicza się do nich wszystkie zachowania, które w widoczny sposób naruszają normalny tok czynności dokonywanych przez urząd. Podczas postępowania podatkowego przedsiębiorcy mają nie tylko swoje prawa, ale również obowiązki – przeczytaj na stronie – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/postepowania-podatkowe.html. W dużej mierze to właśnie nie wywiązanie się z obowiązków przyczynia się do naniesienia grzywny.

Jak ustalana jest stawka dzienna?

Przy ustalaniu stawki dziennej sąd bierze zawsze pod uwagę dochody przedsiębiorcy oraz jego warunki osobiste i rodzinne. Pod uwagę brane są nie tylko stosunki majątkowe, ale również możliwości zarobkowe. Pamiętać należy jednak o tym, że stawka dzienna w żadnym wypadku nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia. Nie może ona również przekraczać czterystukrotności.

Postępowanie podatkowe a odwołanie się od kary

Przedsiębiorcy mają prawo odwołania się od decyzji organu podatkowego. Organem odwoławczym w tym konkretnym przypadku jest dyrektor izby administracji skarbowej. Aby odwołanie zostało rozpatrzone musi oczywiście zawierać określone elementy. W pierwszej kolejności podatnik powinien przedstawić zarzuty, które podnosi przeciwko otrzymanej decyzji. W odwołaniu należy wskazać także istotę i zakres żądania. Aby odwołanie było rozpatrzone pozytywnie, wszystkie żądania należy oczywiście uwiarygodnić przedstawiając stosowne dowody.