Kiedy przygotowuje się sprawozdania finansowe?

Wszystko co trzeba wiedzieć o restrukturyzacji

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem dostarczającym opis sytuacji finansowej firmy w formie danych liczbowych. Obowiązek sprawozdawczości finansowej nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorstw. Kiedy jest to konieczne?

Sprawozdawczość finansowa – kogo dotyczy?

Zgodnie z przepisami, a dokładnie Ustawą o rachunkowości, do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są firmy, które prowadzą księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość. Dodatkowo, są to firmy, które dobrowolnie zdecydowały się na korzystanie z ksiąg rachunkowych. Wobec tego mogą być to zarówno spółki, jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Spółki jawne oraz partnerskie osiągające przychody netto ze sprzedaży za miniony rok obrotowy na poziomie poniżej 2 mln euro i które nie prowadziły pełnej księgowości w poprzednim roku nie podlegają obowiązkowi sprawozdawczości finansowej. Muszą jednak złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Obowiązek sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych dotyczy jednostek, od których wymaga tego prawo. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

  • spółki akcyjne – nie dotyczy spółek na dzień bilansowy będących w organizacji
  • banki, SKOK-i, czyli spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady ubezpieczeniowe, asekuracyjne
  • jednostki działające na bazie przepisów dotyczących publicznego obrotu papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych oraz funduszach emerytalnych
  • spółki przejmujące i spółki nowo zawiązane – dotyczy roku, w którym doszło do połączenia
  • sprawozdania finansowe jednostek przygotowane zgodnie z MSR (Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości), roczne połączone sprawozdania funduszy inwestycyjnych z
  • subfunduszami i roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy
  • 08firmy, które korzystają z ksiąg rachunkowych oraz z bilansowej metody ustalania różnic kursowych

Dodatkowo, obowiązek ten dotyczy jednostek, które spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:
– średnioroczne zatrudnienie minimum 50 pracowników
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego minimum 2,5 mln euro w walucie polskiej na rok 2020
– przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz z operacji finansowych minimum 5 mln euro w walucie polskiej na rok 2020

Zatem sprawozdawczość finansowa obejmuje wiele podmiotów. Kompleksową pomoc w realizacji obowiązku sprawozdawczego oferują zewnętrzne firmy outsourcingowe świadczące usługi biznesowe min. spółka Pwc.