Ceny transferowe i ich elementy. Funkcje, powiązania, metody

W dziedzinach takich jak podatki i rachunkowość, ceny transferowe będą odnosiły się do określonych zasad i przyjętych metod wyceny transakcji w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi pod wspólną własnością lub pod kolektywną kontrolą. Transakcje wykonywane pomiędzy podmiotami, które mają charakter międzynarodowy, mogą podlegać zniekształceniom dochodów podatkowych. Kraje, w których obowiązują przepisy dotyczące cen transferowych, zasadniczo przestrzegają Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych z uwagi na częsty proceder korzystania np. z rajów podatkowych do wyprowadzania majątku zarobionego na terytorium danego kraju.

Funkcje cen transferowych. Co wpływa na ostateczną ich wysokość?

Podmioty, które zawierają między sobą transakcje mogą pełnić różne funkcje związane z wymianą, a przy tym podejmować zróżnicowane ryzyko, zależnie od treści umów zawartych między nimi. Na przykład sprzedawca sprzętu budowlanego może, ale nie musi, udzielać gwarancji na konkretny model. W zależności od podjętej decyzji, ta wpłynie na cenę, którą zapłaciłby kupujący. Wśród funkcji i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na ceny, możemy wyróżnić kilka najistotniejszych aspektów. Są nimi możliwość rozwoju produktu, bądź zahamowanie tego rozwoju; produkcja i montaż w przygotowanej do tego infrastrukturze; działania marketingowe oraz szeroko rozumiana reklama; logistyka, w skład której wchodzi transport czy magazynowanie. Nie sposób pominąć także zagrożeń i ryzyk, do których zaliczyć można ryzyko kredytowe, ryzyko starzenia się produktu, ryzyko związane ze zmianami rynkowymi, ryzyko windykacyjne, ryzyko finansowe czy walutowe.

Ceny transferowe ustalane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Czy jest to korzystne dla przedsiębiorstwa?

Firmy mogą angażować podmioty powiązane w celu świadczenia potrzebnych im usług. Tam, gdzie wymagane usługi są dostępne w ramach międzynarodowego konsorcjum, może istnieć znacząca korzyść dla całego przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania tych usług przez poszczególnych wykonawców zrzeszonych w danej grupie. Istnieją dwie kwestie związane z opłatami między powiązanymi stronami za usługi. Pierwszą sprawą jest faktyczny stan wykonania, czyli czy opłacone usługi zostały faktycznie wykonane, oraz jaka cena została pobrana za takie usługi. Organy podatkowe w większości krajów, formalnie lub w praktyce, uwzględniły te kwestie przy badaniu podejrzanych, spornych czy wyrywkowym kontrolowaniu transakcji związanych z usługami podmiotów powiązanych.

Więcej przeczytasz na stronie www.pwc.pl